Kalah Zuid Holland by Secure Tactics

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  Secure Options: Secure Tactics., tevens handelend onder de namen Secure Options Protect & Learn en Kalah Zuid Holland, gevestigd te ‘s Gravenhage (2585 DB) aan de Alexanderveld 5, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 90681282.
  b. Deelnemer: een natuurlijk persoon, welke incidenteel of structureel in de vorm van een lidmaatschap, deelneemt aan (een) sportles(sen) van Secure Tactics.
  c. Lid: een natuurlijk persoon (m/v) op wiens naam het lidmaatschap c.q. abonnement op de sportlessen van Secure Tactics is geadministreerd.
  d. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Secure Tactics en een Deelnemer op basis waarvan wordt deelgenomen aan de sportles(sen) van Secure Tactics.
  e. Sportcentrum: de fysieke (bedrijfs)locatie van Secure Tactics waar de sportlessen plaatsvinden.
  2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, diensten, leveringen, werkzaamheden en rechtsbetrekkingen van/met Secure Tactics, tevens handelend onder de namen Secure Options Protect & Learn en Kalah Zuid Holland. Bijzondere afspraken die van deze voorwaarden afwijken of deze aanvullen, zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen en gelden slechts per geval.

ARTIKEL 2 AANMELDING

 1. Aanmelding als Deelnemer en/of Lid vindt plaats door het inschrijfformulier volledig in te vullen en te verzenden via de website van Secure Tactics
 2. Als het maximum aantal deelnemers is bereikt, wordt de aspirant-deelnemer op de wachtlijst geplaatst. De aspirant- deelnemer krijgt bericht van Secure Tactics zodra zijn lidmaatschap kan aanvangen.
  De sportles(en) van Secure Tactics voor personen van 16 jaar of ouder.
  4. Het Lid blijft te allen tijde aansprakelijk voor het gebruik en/of misbruik van de lidmaatschapsaccount. Gebruik van de lidmaatschapsaccount is persoonsgebonden. Het account is dus niet overdraagbaar.

 

ARTIKEL 3 LIDMAATSCHAP, TERMIJN EN BETALINGSVOORWAARDEN

 1. Een lidmaatschap bij Secure Tactics zal altijd op de dag van inschrijving ingaan. Het afgesloten contract wordt na contractperiode automatisch verlengd en is vanaf dan maandelijks opzegbaar met inachtneming van 1 kalendermaand opzegtermijn, tenzij er gekozen is voor lidmaatschap met een contractduur van 1 jaar. Na het verlopen van het contactduur (1 jaar), is deze maandelijks opzegbaar met in achtneming van 1 kalendermaand.
 2. SEPA-incasso en betalingsvoorwaarden voor lidmaatschap; Secure Tactics heeft een samenwerkingsverband met een betalings- / incassobureau. Dit bedrijf zorgt ervoor dat de periodieke betalingen verlopen via SEPA-regelgeving. De naam van dit bedrijf is SportBit Manager, dit is de naam die op uw bankafschrift zal verschijnen. SportBit biedt u SEPA-betalingsdiensten voor automatische incasso en beheert de overeenkomst met u namens Secure Tactics, in ruil waarvoor u ermee instemt alle vergoedingen en kosten die aan uw lidmaatschap zijn verbonden aan SportBit Manager. Deze overeenkomst is ook een overeenkomst tussen u en SportBit Manager en uw recht om te annuleren vóór het einde van de afkoelingsperiode is hetzelfde. Uw verplichtingen jegens SportBit omvatten de betaling van het SEPA-betalingsbedrag voor automatische incasso. U bent verplicht om het “Minimum aantal automatische incassobetalingen” uit te voeren, waarbij de eerste wordt betaald op de eerste betalingsdatum van de automatische incasso en daarna elke maand. U bent verplicht om elke automatische incasso te betalen, ongeacht of u niet aanwezig bent, behalve wanneer de overeenkomst wordt geannuleerd in overeenstemming met de annuleringsvoorwaarden of volgens uw wettelijke annuleringsrechten, zoals uiteengezet in de voorwaarden van Secure Tactics. Als u verschuldigde bedragen op grond van deze overeenkomst niet betaalt, of als een automatische incasso niet is betaald, heeft u het recht om de achterstand binnen 14 dagen na kennisgeving zonder extra kosten te betalen. Na een betalingsachterstand krijgt u bericht over de wijze waarop u de achterstand kunt betalen. Indien de achterstand niet binnen 14 dagen is voldaan, zal SportBit de automatische incasso opnieuw indienen met toevoeging van € 17,50 administratiekosten. Indien de Deelnemer na een periode van vier weken nog steeds in gebreke gebleven is, wordt de vordering uit handen gegeven. Alle (buitengerechtelijke) kosten die hiervoor gemaakt worden, zijn voor rekening van de Deelnemer.
  U kunt van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur contact opnemen met Secure Tactics door een e-mail te sturen naar  kalah@securetactics.nl
 3. Terugboeking van automatisch afgeschreven bedragen is mogelijk binnen 30 kalenderdagen.
  Secure Tactics behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Tenminste 1 maand voor een prijswijziging worden de deelnemers hiervan in kennis gesteld. Indien het tarief met meer dan 10% stijgt, is de deelnemer gerechtigd zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang te beëindigen met inachtneming van artikel 5, lid 1.

ARTIKEL 4 TRAININGS- EN OPENINGSTIJDEN

 1. Secure Tactics behoudt zich het recht voor om openingstijden, -plaats, -programma’s e.d. te wijzigen.
  Als het Lid geen gebruik maakt van het recht tot trainen of deelnemen aan onderdelen en/of – activiteiten, die aangeboden worden door Secure Tactics, vindt geen restitutie van de contributie plaats.
  3. Op officiële en erkende feestdagen en/of tijdens evenementen is Secure Tactics gerechtigd gesloten te zijn dan wel de openingstijden en/of aanbod aan te passen.
  4. De vakantieperiode is evenredig verrekend in de contributie.

 

 

ARTIKEL 5 BEËINDIGING VAN HET LIDMAATSCHAP

 1. Het Lid kan zijn lidmaatschap beëindigen door een e-mail te versturen naar kalah@securetactics.nl. Vermeld hierbij op welke locatie u lid bent.
  Een lidmaatschap kan worden beëindigd per de datum waarop het lidmaatschap afloopt, met inachtneming van art. 3, lid 1.
  3. De opzegtermijn bedraagt 1 kalendermaand voor de datum waarop het lidmaatschap afloopt, met inachtneming van art. 3, lid 1.
  4. Secure Tactics behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van de directie een lidmaatschap eenzijdig te beëindigen zonder teruggave van betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor de lopende termijn vervalt.

ARTIKEL 6 RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID

 1. Secure Tactics aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van Deelnemer(s).
  Het gebruik maken van de faciliteiten, trainingsondersteuning, het volgen van groepslessen of een programma bij Secure Tactics, is geheel voor eigen risico van de Deelnemer(s).
  3. Secure Tactics aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van de Deelnemer(s).
  4. De Deelnemer(s) is/zijn zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg-)schade die ten gevolge beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan, voor eigen risico neemt.
  5. Tevens zal de Deelnemer Secure Tactics vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.

 

 

ARTIKEL 7 HUISREGELS EN KLACHTEN

 1. De deelnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van Secure Tactics c.q. het Sportcentrum en hiernaar te handelen.
  Eventuele klachten kunnen schriftelijk of per email worden ingediend bij de directie van Secure Tactics.

ARTIKEL 8 PERSOONSGEGEVENS

 1. Secure Tactics verwerkt de persoonsgegevens van Deelnemer(s) ten behoeve van administratieve- en marketingdoeleinden. Secure Tactics kan de Deelnemer per e-mail informeren omtrent zijn activiteiten. Indien de Deelnemer dit niet wenst te ontvangen, kan hij/zij hiertegen verzet aantekenen bij Secure Tactics door middel van een schriftelijke kennisgeving of afmelding.
  De persoonsgegevens worden opgenomen in een bestand in de computer, waarin alle Deelnemers van Secure Tactics zijn opgenomen. Secure Tactics en haar werknemers gaan vertrouwelijk om met de verstrekte gegevens. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk ten behoeve van het genoemde doel.
  3. De Deelnemer kan verzoeken om inzage van zijn/haar persoonsgegevens en om verbetering, aanvulling of wijziging van deze gegevens, welk verzoek zal worden gehonoreerd indien dit redelijkerwijs mogelijk is.

ARTIKEL 9 TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

 1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Secure Tactics aangegaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
  Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Secure Tactics gevestigd is.
Translate »
We gebruiken cookies om inhoud en advertenties te personaliseren, om functies voor sociale media aan te bieden en om ons verkeer te analyseren. We delen ook informatie over uw gebruik van onze site met onze partners op het gebied van sociale media, reclame en analyse. View more
Cookies settings
Alle cookies accepteren
Privacy- en cookiebeleid
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Secure Tactics, gevestigd aan de Alexanderveld 5, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy- en cookiebeleid. Secure Tactics neemt jouw privacy heel serieus. Jouw persoonlijke gegevens behandelen wij dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en wij dragen zorg voor adequate beveiliging daarvan. Volgens wet- en regelgeving We houden ons in alle gevallen aan de eisen die de Europese privacyverordening Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. In het Engels heet de AVG General Data Protection Regulation (GDPR). Persoonsgegevens die wij verwerken Secure Tactics verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hier een overzicht van de persoonsgegevens die wij via de website of via ons bedrijf verwerken: voornaam, achternaam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer, e-mailadres, IBAN en IP-adres. Geautomatiseerde besluitvorming Secure Tactics neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens, zoals bijvoorbeeld een medewerker van Secure Tactics tussen zit. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren Secure Tactics bewaart je persoonsgegevens alleen zo lang als nodig is om de diensten van Secure Tactics aan je aan te kunnen bieden. Dit is ook het geval voor iedereen waarmee we je informatie delen en die namens ons diensten uitvoert. Het komt erop neer dat wanneer er door jou niet langer van de diensten van Secure Tactics gebruik gemaakt wordt of je niet langer de nieuwsbrief wilt ontvangen, wij je persoonsgegevens van onze systemen zullen verwijderen. Delen van persoonsgegevens met derden Secure Tactics deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Secure Tactics blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Bedrijf waar wij een verwerkersovereenkomst mee hebben: SportBit Manager. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens nooit aan andere partijen verstrekken. Cookies Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken Secure Tactics gebruikt functionele, analytische en derde partij cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Secure Tactics gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Wat voor soorten cookies zijn er: Functionele Cookies Sommige cookies zijn onmisbaar voor een goede werking van de website. Zonder deze cookies werken (delen van) de website niet. Functionele cookies mogen zonder jouw toestemming worden geplaatst. Deze cookies komen van boxingcompany.nl en worden na de sessie verwijderd. We delen deze informatie niet met derden. Google Analytics Cookies Met Google Analytics meten we hoe je boxingcompany.nl gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze site te verbeteren. Zonder deze cookies missen we jouw data. Hierdoor zien we niet hoe je onze site gebruikt en zul je langer moeten wachten op verbeteringen. Deze cookies komen van Google en worden na maximaal twee jaar verwijderd. Google deelt geen anonieme data met derden. Google Analytics Remarketing cookies Met Google Analytics meten we hoe je boxingcompany.nl of onze webshop gebruikt. Deze kennis gebruiken we om je te helpen bij het kiezen van het product dat het beste bij jou past. En om je aanbiedingen te laten zien van producten waar je mogelijk geïnteresseerd in bent. Zonder dit cookie mis je persoonlijke aanbevelingen op onze websites, in onze nieuwsbrief en in e-mails met persoonlijke tips. Deze cookies komen van Google en worden na maximaal twee jaar verwijderd. Derde partij Cookies Op onze website kunnen functionaliteiten van andere developers zijn opgenomen om afbeeldingen of pagina’s te kunnen delen op sociale netwerken zoals bijvoorbeeld Facebook, Instagram en Youtube. Deze functionaliteiten werken door een code die van deze developers zelf afkomstig zijn. Via deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben geen invloed op deze cookies. Blokkeren van Cookies De meeste internetbrowsers kunnen zo ingesteld worden dat cookies niet geaccepteerd worden of dat je wordt geïnformeerd wanneer je een cookie ontvangt. Hou er rekening mee dat bepaalde delen van de website niet of niet optimaal zullen functioneren wanneer je cookies blokkeert. De manier waarop je cookies uit kunt schakelen verschilt per browser. Akkoord Ben je akkoord met het plaatsen van de cookies dan hoef je niets te doen. Wil je dit liever niet dan kun je zelf de privacy- of cookie instellingen van de browser wijzigen. Klik op de onderstaande links als je wilt weten hoe je dit doet. Achteraf verwijderen cookies Na het bezoek aan de website kun je ervoor kiezen de cookies van je computer verwijderen. Hoe je dit kunt doen verschilt per browser. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Secure Tactics en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt het verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar: info@securetactics.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk op jouw verzoek, maar maximaal binnen vier weken. Wijzigingen Het is aan te raden deze privacyverklaring geregeld te raadplegen omdat wij deze van tijd tot tijd wijzigen. Zorgvuldigheid Wij hopen je met voorgaande informatie meer inzicht gegeven te hebben hoe wij omgaan met jouw gegevens. Mocht je suggesties hebben de zorgvuldigheid verder te verbeteren dan ontvangen we die graag. Onze gegevens: Secure Tactics Alexanderveld 5 2585 DB Den Haag Nederland +31(0)70 2042180 kalah@securetactics.nl www.securetactics.nl
 
Save settings
Cookies settings